www.tradgardsarkitekt.com © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

TRÄDGÅRD
PARK
LANDSKAP


privat/offentlig miljö 

• rådgivning »

• arkitektur » 

• mark- o växtplanering »
 

• växtförmedling » 

• utbildningsuppdrag »

• besök/resa/resor »

• historisk dokumentation »

• grön T råd »

• övrigt »

 


TRÄD gårdar & landskap

Landskapsingenjör, fil. mag. arbetar bl.a. som trädgårdsarkitekt:

 

 

NU ÄVEN GODKÄND RÅDGIVARE  inom pågående Landsbygdsprogram 2007-2013 för Bevara och utveckla skogens mångfald. Kostnadsfri rådgivning via Skogsstyrelsen, alternativt rådgivning och upprättande av ansökan, eller enbart upprättande av ansökan.

INOM KORT kan jag, utöver att  ge råd och upprätta ansökningsblanketter för stöd, även erbjuda tjänster med att upprätta kartor (planer) i ArcGIS (Geografiskt Informations System)

Utbildning

Tre år som  programstudent på landskapsingenjörsutbildning vid SLU i Alnarp samt en magisterexamen i Landskapsplanering

Därutöver har jag ytterligare ett studieår med påbyggnadskurser som:
- trädgårdshistoria, del I och II
- landskapsvård och naturmarksskötsel
- trädgårdsrestaurering
- växtkomposition
- fördjupad växtkännedom och vegetationsbyggnad
- trädvård
- kyrkogårdsförvaltning
- projektledning och kommunikation
- nyföretagande på landsbygden
- IT-relaterad rådgivning och undervisning

Alnarps studentkårs Dendrologiska utskott har haft mig som ordförande under tiden ht 2003 - vt 2005.

Tidigare erfarenheter är som redovisningsekonom med 10 år som bland annat redovisningschef och därefter nästan 10 år till inom datorbranschen som utbildare, konsult, projektledare och produktansvarig.

Referenser
Område Landskapsutveckling och Landskapsarkitektur vid SLU i Alnarp .
Examensarbeten

10 poängs examensarbete på C-nivå, filosofie kandidat i ämnet landskapsplaneringStureholm - en herrgårdsträdgårds historia, utveckling och framtida skötselmål. 

15 hp examensarbete på avancerad nivå, filosofie magister i ämnet landskapsplanering. Stureholms myllrande våtmark under 250 år - en fallstudie av en våtmarks tillblivelse.

Uppsats
Kursen trädgårdshistoria innehöll bland annat en uppsatsskrivning om en skånsk kyrkogård, ett projekt som Riksantikvarieämbetet hade beställt av SLU i Alnarp. Min min uppsats fick titeln Välinge kyrkogårds historia.